Evaluatie VINEX-regeling

Op 15 juni 2017 heeft de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de subsidieregeling voor geïntegreerde gezondheidscentra in grootschalige nieuwbouwlocaties (voorheen ‘VINEX-regeling’) met een jaar verlengd. In een brief van diezelfde datum heeft zij aan de Tweede Kamer meegedeeld dat de regeling zal worden geëvalueerd en dat aan de hand van deze evaluatie zal worden besloten of en hoe de subsidieregeling moet worden voortgezet. De directie Curatieve Zorg van het ministerie Zorgmarkten gevraagd deze evaluatie uit te voeren.

In november 2017 heeft Zorgmarkten de opdracht gekregen om deze VINEX-regeling te evalueren. Op 30 maart 2018 heeft Zorgmarkten haar advies opgeleverd aan het ministerie van VWS.

Advies VINEX-Regeling – Zorgmarkten – definitief 20180330

Uit onze evaluatie komt naar voren dat de regeling in het verleden effectief en doelmatig is ingezet, maar dat de subsidieregeling om een aantal redenen niet verder zou moeten worden verlengd:

  • De eerste lijn heeft aan kracht en belang gewonnen en gezondheidscentra nemen daarbij een belangrijke positie in;
  • Als er in de komende jaren al nieuwbouw van enige omvang plaatsvindt, dan is dat in stedelijk gebied waar bestaande gezond- heidscentra al zodanig zijn ingebed dat zij zich ook in de nieuwbouw zullen willen vestigen;
  • De subsidieregeling is bedoeld geweest om een falen van de zorgmarkt te herstellen; als gezondheidscentra opstartproblemen ondervinden komt dit echter meer door problemen op de kapitaalmarkt;
  • Beroepsbeoefenaars die zich in een gesubsidieerd gezondheidscentrum vestigen lijken voordelen te genieten die hun zelfstandig gevestigde collega’s niet hebben, mogelijk is er sprake van ongeoor- loofde staatssteun;
  • De huidige tariefstructuur biedt ruimte voor de financiering van de opstartfase. Hierbij spelen wel praktische bezwaren, maar die zijn onvoldoende zwaar om een subsidieregeling te legitimeren;
  • Zorgverzekeraars en gezondheidscentra blijken elkaar beter te vinden in de contractering; de situatie voor nieuwe gezondheidscentra is dus gunstiger dan voorheen.

De minister van VWS heeft op 14 juni 2018 aan de Tweede Kamer laten weten het advies van Zorgmarkten over te nemen en de subsidie stop te zetten.

Terug naar referenties