Bekostiging Zorgnetwerken antibioticaresistentie

Advisering over de bekostiging van Zorgnetwerken Antibioticaresistentie.

Steeds meer bacteriën ontwikkelen resistentie tegen antibiotica. Bij een infectie met een resistentie bacterie is slechts beperkt of soms zelfs helemaal geen behandeling mogelijk. Zelfs eenvoudige aandoeningen kunnen dan levensbedreigend worden. Antibioticaresistentie vormt dan ook een nationale en internationale bedreiging voor de volksgezondheid.

Resistente bacteriën houden zich niet aan de grenzen van instellingen. Patiënten die een resistentie bacterie bij zich dragen bewegen zich door de zorgketen heen en kunnen zo resistente bacteriën op anderen overdragen. Ook zorgverleners kunnen resistente bacteriën verspreiden. Het is dus van belang dat zorginstellingen en zorgprofessionals samenwerken bij het voorkomen en bestrijden van antibioticaresistentie. Daarom heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloten tien Regionale Zorg- netwerken antibioticaresistentie (verder: Zorgnetwerken abr) op te richten.

In deze netwerken kunnen de verspreiding van infectieziekten en antibiotica- resistentie op een effectievere manier worden voorkomen en bestreden. De taken van deze Zorgnetwerken abr staan beschreven in het functieprofiel dat is opgesteld door partijen uit de curatieve, langdurige en openbare gezondheidszorg.

VWS heeft aan de Zorgnetwerken abr subsidie verleend. Met deze subsidie is in elke regio een kwartiermaker aangesteld. Deze stelt voor de regio aan plan van aanpak op dat invulling geeft aan het functieprofiel. De subsidies gelden voor de periode mei 2017 tot mei 2019. Deze periode wordt gezien als een pilotfase. Over de financiering van de Zorgnetwerken abr na de pilotfase moet nog een beslissing worden genomen.

VWS heeft aan Zorgmarkten gevraagd om te adviseren hoe en met welke bedrag de Zorgnetwerken abr vanaf mei 2019 het beste bekostigd kunnen worden.

Terug naar referenties